CREAM GAIWANCREAM GAIWAN

CREAM GAIWAN
Porcelana

$ 1,850
CHA HAI 08CHA HAI 08

CHA HAI 08
Stoneware

$ 1,500
TEACUP C47TEACUP C47

TEACUP C47
Stoneware

$ 880
CHAWAN MILKCHAWAN MILK

CHAWAN MILK
Stoneware

$ 1,500